Ванков-Дунев ООД

НОВИНИ

„ВАНКОВ ДУНЕВ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1030-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за „ВАНКОВ ДУНЕВ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1030-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 08.12.2021 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и „ВАНКОВ-ДУНЕВ“ ООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1030-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 лева, от тях 50000.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Целта при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ е да се осигури на Ванков-Дунев ООД оборотен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Полученото финансиране ще ни помогне да преодолеем икономическите затруднения от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19, свързани с намаляване на оборотите, реализирани от дружеството, намаляване на клиентите ни, както и трудностите, възникнали при нашите доставчици и партньори, като по този начин ще се осигури устойчивост в дейността на Дружеството във всички негови дейности.

„ВАНКОВ ДУНЕВ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2145-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за „ВАНКОВ ДУНЕВ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2145-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Фирма „ВАНКОВ-ДУНЕВ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2145-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 06.07.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г

Фирма „Ванков – Дунев” ООД успешно изпълнява проект BG05M9OP001-1.021-0231-C01 „Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във фирма „ВАНКОВ-ДУНЕВ“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, чиято главна цел e  е да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Това ще бъде постигнато чрез създаване на подходяща среда/условия за развитие на човешкия капитал, за насърчаване на ученето, като на тринадесет от заетите лица ще бъде предоставена възможност за обучение и придобиване на професионална квалификация по професия „Строител-монтажник“, специалност „Изолации в строителството“ и обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.“Ванков-Дунев“ ООД чрез реализиране на проектното предложение ще направлява уменията и способностите на своите работници, като насърчи индивидуалното и организационно учене и създаде подходяща среда, в която знанието може да бъде създавано, споделяно и прилагано. В резултат ще се повиши адекватността на уменията на заетите, съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.Заетите лица ще се научат да увеличават своя персонален капацитет за постигане на желаните от тях резултати, като ще се създаде организационна среда, която насърчава всички да се развиват и да постигат своите цели. Изпълнението на проектната инициатива ще осигури разнообразни форми за включване на трудоспособното население в учене през целия живот, ще допринесе за разширяването на възможностите за модернизиране на знанията и уменията на заетите и ще удовлетвори изискванията на бизнеса за адекватно квалифицирана работна сила.

Декември, 2011г

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за Декември, 2011г

Завърши обект „Реконструкция централна градска част – гр.Угърчин“

Декември, 2009 год.

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за Декември, 2009 год.

Извърши реконструкция и ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, предоставящо интегрирано образование за деца от ромската общност в гр. Угърчин

Октомври, 2009

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за Октомври, 2009

“ВАНКОВ – ДУНЕВ” ООД – гр. Плевен завърши възстановяване на църква „Св. Св. Петър и Павел“ в с. Божурица

Септември, 2015 год.

By / НОВИНИ / Коментарите са изключени за Септември, 2015 год.

Завърши преустройство на съществуващ магазин в магазини за промишлени и хранителни стоки- в търговски комплекс на НАРКООП- Плевен!